Kantoor

Informatie over het kantoor

Algemene voorwaarden

Janszen Advocaten streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden die u hier kunt inzien. Op verzoek kunnen deze algemene voorwaarden kosteloos naar u worden opgestuurd.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Met een evaluatieformulier onderzoekt Janszen Advocaten hoe tevreden haar cliënten zijn over het functioneren van het kantoor. Om de kwaliteit van het kantoor hoog te houden stellen wij het zeer op prijs als u het cliënttevredenheidsonderzoek zou willen invullen. Om u zo min mogelijk te belasten is de enquête zo kort mogelijk gehouden. Het invullen van het evaluatieformulier neemt ongeveer twee minuten van uw tijd in beslag. U kunt de vragenlijst hier vinden en invullen. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

Klachtenregeling

Janszen Advocaten neemt deel aan de klachtenregeling, zoals die door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt aanbevolen. Deze regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

Janszen Advocaten streeft naar een hoog niveau van dienstverlening voor haar cliënten en het grote waarde aan de tevredenheid van haar clienten. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen. Indien u als cliënt bezwaren heeft, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij vragen u de klacht eerst zelf met de bewuste medewerker of advocaat te bespreken. Vaak kan de klacht dan worden opgelost. Komt u in onderling overleg niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich beroepen op onze kantoorklachtenregeling en een schriftelijke klacht indienen. Dat doet u door middel van ons klachtenformulier. De klacht zal dan worden behandeld door de klachtenfunctionaris. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. In beginsel kunt u binnen vier weken onze schriftelijke reactie op uw klacht tegemoetzien.
Leidt deze interne klachtenregeling niet tot een bevredigend resultaat, dan kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, die is samengesteld uit een rechter, een vertegenwoordiger van de Consumentenbond of het bedrijfsleven en een door de Orde voorgedragen advocaat. Meer informatie kunt u hier vinden.
Daarna kunt u volgens de tuchtrechtspraak een klacht indienen bij de Deken in de regio Haarlem. Het indienen van zo’n klacht dient schriftelijk te gebeuren. De deken zal in eerste instantie streven naar een minnelijke schikking, maar als dat er niet in zit of als de deken dat om een andere reden nodig vindt, zal hij de klacht voorleggen aan de Raad van Discipline met daarbij zijn eigen mening als advies. De zaken in de Raden van Discipline - er is er één in ieder Hofressort - worden behandeld door vier advocaten, onder voorzitterschap van een rechter. Ook deze procedure kent een schriftelijke en een (openbare) mondelinge fase. Tegen beslissingen van de Raad van Discipline staat eventueel nog beroep open bij het Hof van Discipline, dat is samengesteld uit twee advocaten en drie rechters.