Advocaten in elk rechtsgebied

Tarieven

Duidelijk informatievoorziening en transparante afspraken

Rechtzoekenden maken zich vaak zorgen over de kosten van het inschakelen van een advocaat en vrezen achteraf voor onaangename verrassingen en hoge advocaatkosten te komen staan. Het gebeurt vaak dat een rechtzoekende alleen al vanwege die mogelijke kosten niet of niet tijdig naar een advocaat durft te gaan, terwijl dit wel noodzakelijk kan zijn. De advocaten van Janszen Advocaten hechten dan ook veel belang aan duidelijkheid en transparantie met betrekking tot de kosten van hun ondersteuning.

Onze handelswijze daaromtrent is over het algemeen als volgt: Allereerst zal door middel van een telefonisch gesprek met een advocaat worden beoordeeld of de rechtzoekende wel een advocaat nodig heeft. Bij sommige kwesties ligt het probleem op het terrein van een andere dienstverlener of kan de rechtzoekende veelal het probleem zelfstandig oplossen. Indien blijkt dat de rechtzoekende wel een advocaat nodig heeft dan kan een afspraak worden gemaakt voor een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek van een half uur krijgt de rechtzoekende inzicht over de juridische haalbaarheid van de zaak voor zover dit mogelijk is, de kosten en de tarieven die zijn te verwachten en de eventueel te volgen strategie. Wordt naar aanleiding van dat gesprek besloten om niet verder te gaan met de zaak, dan is de rechtzoekende geen kosten verschuldigd en tot niets verplicht!

Wordt n.a.v. het intakegesprek besloten om verder te gaan met de zaak dan staat Janszen Advocaten haar cliënten bij zowel op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, als op basis van een rechtsbijstandverzekering of op betalende basis.

Stichting Derdengelden

Janszen Advocaten ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Wij zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting een Stichting Derdengelden ter beschikking te hebben, conform artikel 6.2 lid 2 van de Verordening op de advocatuur. Wordt het kantoor toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgen wij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19 lid 1 van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat wij ons alsnog aansluiten bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangen wij derdengelden op de kantoorrekening.

Wij hebben de Orde van Advocaten ervan op de hoogte gesteld dat wij geen Stichting Derdengelden hebben, en wij zullen de Orde van Advocaten ook informeren bij enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een Stichting Derdengelden. Wij maken via onze website openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend dat wij geen derdengelden kunnen ontvangen omdat wij niet beschikken over een stichting derdengelden.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan worden de kosten van de advocaat grotendeels door de overheid vergoed. De advocaten van Janszen Advocaten staan cliënten ook bij op basis van deze gefinancierde rechtsbijstand in geval van zaken die betrekking hebben op diverse rechtsgebieden. Voorheen werd dit ook wel een pro deo advocaat genoemd. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt door de advocaat informatie verstrekt over de wettelijke maatstaven, inkomensgrenzen en vermogensgrenzen en indien u aan de hand daarvan in aanmerking meent te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dan zal de advocaat dat voor u aanvragen. Onder rechtsgebieden kunt u verifiëren of de desbetreffende advocaat uw zaak kan behandelen op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Indien de gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand wordt toegewezen, dan ontvangt u een zogenaamde toevoeging op basis waarvan u slechts een eigen bijdrage en eventuele griffierechten verschuldigd bent. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de soort zaak. Meer informatie aangaande de gefinancierde rechtsbijstand, de hoogte van de eigen bijdrage, de inkomens-en vermogensgrenzen en de griffierechten kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand respectievelijk op de website rechtspraak.nl. In sommige gevallen wordt door de Raad voor Rechtsbijstand geen eigen bijdrage vastgesteld, bijvoorbeeld bij rechtzoekenden die gedetineerd zitten, of kan de rechtzoekende de kosten ‘declareren’ bij derden, bijvoorbeeld o.g.v. bijzondere bijstand. Daarnaast krijgt de rechtzoekende thans een ‘korting’ op de eigen bijdrage indien hij een verwijzing door het Juridisch Loket heeft geregeld. Janszen advocaten is een van de vaste doorverwijskantoren van het Juridisch Loket.

Tenslotte dient u er rekening mee te houden, dat in sommige gevallen na afloop van uw zaak door de Raad voor Rechtsbijstand wordt beoordeeld of het resultaat er toe heeft geleid dat u alsnog zelf de advocaatkosten kan betalen. Dit wordt ook wel resultaatsbeoordeling genoemd. In dat geval wordt de gefinancierde rechtshulp (de toevoeging) achteraf weer ingetrokken en dient bijvoorbeeld dat resultaat te worden gebruikt voor de kosten van rechtskundige bijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering bij een verzekeringsmaatschappij heeft, dan bent u in veelvoorkomende gevallen verzekerd voor juridische bijstand en/of rechtshulp. Veelal biedt de rechtsbijstandverzekering dekking voor uiteenlopende geschillen, maar in sommige gevallen is de dekking beperkt(er). Bovendien geldt er veelal een maximaal bedrag waarvoor een verzekeraar de kosten voor rechtsbijstand vergoedt. Het is dus aan te raden uw polis van tevoren te bestuderen en/of op te vragen en mee te nemen naar de bespreking met uw advocaat.

Indien uw kwestie onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering valt dan is de rechtsbijstandsverzekeraar verplicht de keuze van de rechtzoekende te volgen indien een advocaat noodzakelijk is. In de internationale rechtspraak is door het Hof van Justitie op 10 september 2009 bepaald, dat de rechtzoekende recht heeft op een vrije advocaatkeuze.

Betalende basis

Indien u geen aanspraak kunt maken op gefinancierde rechtsbijstand, geen rechtsbijstandverzekering heeft of de rechtsbijstandsverzekering dekt de onderhavige kwestie niet, dan bespreken wij met u de kosten van de rechtsbijstand en de tarieven.Het kantoor hanteert duidelijke, transparante en concurrerende / scherpe tarieven en legt de gemaakte afspraken schriftelijk vast, wanneer een zaak in behandeling wordt genomen. Hierdoor krijgt u niet achteraf onaangename verrassingen en onverwachte hoge advocaatkosten.

In principe wordt gewerkt op basis van een scherp uurtarief. Dit tarief kan afhangen van een aantal factoren, zoals de te verlenen bijstand, de complexiteit, de spoedeisendheid, de mate waarin specialistische kennis is vereist en eventueel de persoonlijke omstandigheden van de rechtzoekende. Een andere mogelijkheid is dat er voor een bepaalde zaak een totaalbedrag of vast bedrag wordt afgesproken. Ook bij de bepaling van het totaalbedrag of vast bedrag kunnen de voornoemde factoren een rol spelen. Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt het tarief met de rechtzoekende besproken, zodat de rechtzoekende gelijk weet welke kosten en tarieven kunnen worden verwacht.