Kantoor

Rechtsgebieden

Janszen advocaten is het advocatenkantoor in Haarlem voor ondernemers, bedrijven, instellingen en particulieren. Wij treden op wanneer u met een specifiek juridisch probleem wordt geconfronteerd of als vaste juridisch adviseur (tijdens de normale bedrijfsvoering) ter voorkoming van juridische problemen. In veel gevallen kan worden volstaan met het geven van advies, maar indien noodzakelijk wordt er geprocedeerd.

Selecteer een rechtsgebied voor meer informatie:

Wat is bestuursrecht en Sociale zekerheidsrecht?

Het bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen overheid en burger en overheid en bedrijf. Enerzijds omvat het bestuursrecht regels m.b.t. de rechten en plichten van de burger ten opzichte van de overheid. Anderzijds omvat het de regels waaraan de overheid zich dient te houden bij het nemen van besluiten en bevat het bestuursrecht rechtsregels ter rechtsbescherming tegen de overheid. De Algemene wet bestuursrecht speelt hierin veelal een centrale rol. Het bestuursrecht is een complex rechtsgebied waar velen mee te maken krijgen in hun leven. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan kwesties over een (bouw)vergunningen omgevingsvergunningen, bestemmingsplan, planontwikkelingen, milieu, subsidie, handhavingskwestie (dwangsom), onteigening, planschades en onrechtmatige overheidsdaad. De handelingen van de bestuursorganen, zoals gemeente, provincie en waterschap, maar ook van bijvoorbeeld de Belastingdienst of diverse uitkeringsinstanties kunnen een flinke inbreuk maken op de belangen van burgers en/of bedrijven.

Het Sociale Zekerheidsrecht omvat de regels met betrekking tot uitkeringen/verzekeringen en sociale voorzieningen, onder meer erop gericht om mensen financiële bestaanszekerheden te verschaffen. Het heeft veel raakvlakken met het arbeidsrecht in zaken waarbij ondermeer de Werkloosheidswet, de Wet Werk en Bijstand, WIA (WAO) en Ziektewet aan de orde zijn. Het kan zijn dat u te maken krijgt met het niet toekennen, intrekken, beëindigen en/of terugvorderen van een uitkering of voorziening, het korten van een uitkering of het opleggen van een boete. De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing op de bezwaarprocedures bij o.a. het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en gemeenten, het CAK en bij beroepsprocedures bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State. Het sociale zekerheidsrecht is een complex rechtsgebied en is voortdurend aan verandering onderhevig.

Het bestuursrecht en het sociale zekerheidsrecht kennen geen verplichte procesvertegenwoordiging, maar ondanks dat bijstand in zaken bij de bestuursrechter(s) of in de bezwaarfase bij de instanties zelf niet verplicht is, is bijstand van een ervaren advocaat aan te raden, gezien de complexiteit van het rechtsgebied, de harde fatale termijnen en de grote belangen die er veelal mee gemoeid zijn en voorts omdat vanaf de beginfase gemaakte fouten en omissies nadien meestal niet meer kunnen worden hersteld. Indien bijvoorbeeld niet binnen de gestelde termijnen actie wordt ondernomen, dan krijgt een besluit of beschikking formele rechtskracht, hetgeen betekent, dat het dan vaststaat. Meestal kan dit niet meer worden hersteld.

Indien u bijstand wenst, neem dan tijdig contact op met één van onze advocaten. Het eerste advies en kennismakingsgesprek is namelijk gratis en geheel vrijblijvend. Daarnaast procederen de advocaten van ons kantoor ook op basis gefinancierde rechtsbijstand indien u daarvoor in aanmerking komt. Daarbij bestaat dan in sommige gevallen zelfs de mogelijkheid om voor de overblijvende kosten van rechtsbijstand bijzondere bijstand aan te vragen bij uw gemeente. Laat u hierover informeren door één van onze gespecialiseerde advocaten.

Voor advies, een zienswijze, voorlopige voorzieningen, bezwaar of beroep m.b.t. bestuursrechtelijke en/of sociaal verzekeringsrechtelijke kwesties kunt u Janszen Advocaten benaderen. De advocaten van Janszen Advocaten zijn gespecialiseerd in deze kwesties en hebben jarenlange ervaring.

Janszen advocaten kan u onder meer bijstaan bij:

 • Bestemmingsplanprocedures
 • (bouw)vergunningen, waaronder monumentenvergunningen, onttrekkings- en
 • Handhavingsbesluiten (dwangsom, bestuursdwang of bestuurlijke boete door gemeente of provincie)
 • Bezwaar- en beroepschriftprocedures rond bouw- & milieuvergunningen
 • Onteigening en planschade
 • Milieuvergunningen
 • Bodemverontreiniging, geluidshinder en luchtkwaliteit
 • Subsidies en aanbestedingen
 • Onrechtmatige overheidsdaad/nadeelcompensatie
 • Nationale Onbudsman
 • Waterschapszaken
 • Verkeershandhaving / CJIB
 • Fiscaal bestuursprocesrecht
 • Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (Ziektewet, WIA/WGA/IVA, WAO, Algemene Ouderdomswet (AOW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), Bijstand voor zelfstandigen (BBZ), Wet arbeid en Zorg (WAZO)
 • Wet Investeren in Jongeren (WIJ), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en Wet werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (WAJONG) Vallen vanaf 1 januari 2013 onder de Wet Werken naar Vermogen (Wet WWNV)
 • Uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld WW, WWB en WWIK, Participatiewet (Pw))
 • Voorzieningen voor gehandicapten, voorzieningen Persoonsgebonden budget (PGB) of voorziening op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (voorheen Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) genoemd)
 • Algemene kinderbijslagwet (AKW), Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen en valt vanaf 1 januari 2015 onder de kinderbijslag.
 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Uitkeringen op grond van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW)
 • Toeslagen op grond van de Toeslagenwet (TW)
 • Studiefinanciering Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Europees Sociaal zekerheidsrecht
 • Internationaal Sociaal zekerheidsrecht

Heeft u juridische bijstand nodig in het bestuursrecht en/of het sociaal zekerheidsrecht?

Bent u benieuwd hoe de advocaten van Janszen Advocaten adviseren/procederen? Bel: (023)-5312726 of e-mail: info@janszenadvocaten.nl.

Wat is strafrecht?

Het strafrecht wordt onderverdeeld in materieel strafrecht (voornamelijk wetboek van Strafrecht) en in formeel straf(proces)recht (voornamelijk wetboek van Strafvordering). Het materiële strafrecht bepaalt wanneer er sprake is van een strafbaar feit en van een niet toegestane gedraging/nalaten. Het formele strafrecht is de volgende fase en bepaalt hoe gehandeld en geprocedeerd moet worden. Voor veel mensen is dit onderscheid niet van belang, maar gaat het voor hen erom niets met de opsporingsinstanties in aanraking te komen en/of als dit als gebeurd is er zo snel mogelijk vanaf te komen. Hiervoor is kennis van het strafrecht vereist, die de advocaten van Janszen Advocaten bezitten. De advocaten gespecialiseerd in het strafrecht hebben jarenlange proces- en advieservaring en zij staan hun clienten bij op zowel betalende basis tegen scherpe tarieven als op basis van gefinancierde rechtsbijstand indien de cliënt daarvoor in aanmerking komt. Daarbij bestaat dan in sommige gevallen de mogelijkheid om voor de overblijvende kosten van rechtsbijstand bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente. Laat u hierover informeren door één van onze advocaten.

Het moment van het in aanraking komen met de politie is doorgaans onverwachts en ongewenst. In veel gevallen bent u al langer verdachte dan dat u weet. Het kan zijn dat u plotseling wordt aangehouden en wordt overgebracht naar een politiebureau. Daarnaast kan het zijn dat u een oproep heeft ontvangen om naar het politiebureau te komen voor een (vrijwillig) verhoor of om voor de rechter of het Openbaar Ministerie te verschijnen in verband met een dagvaarding. Zelfs kunt u te maken krijgen met het openbaar ministerie als u slachtoffer bent geworden van een gepleegd strafbaar feit of een oproep hebt ontvangen om te getuigen tegen een verdachte.

Aangehouden

Indien u bent aangehouden door een opsporingsinstantie (zoals de politie) dan bent u beroofd van uw vrijheid, hetgeen doorgaans als zeer ingrijpend wordt ervaren. Vaak wordt u onvoldoende op de hoogte gebracht waarom en hoelang u moet vastzitten, wat uw rechten en plichten zijn, wat u beter wel en niet moet zeggen tegen de politie, wanneer u uw familie/vrienden/werk mag inlichten over het vastzitten en zelfs heel simpel wanneer u uw eerste en enorm verlangde sigaret mag roken.

Voor al deze zaken kunt u contact opnemen met Janszen Advocaten en kunnen wij u de door u verzochte duidelijkheid verschaffen. De politie heeft zich namelijk aan de wet te houden en kan een verdachte na aanhouding maximaal 9 uur of 18 uur, als de nacht 12.00-09.00 uur ertussen valt, ophouden voor onderzoek. Voor bepaalde categorie (ernstige) zaken heeft u recht op bijstand van een gratis advocaat indien u bent aangehouden. Het is altijd raadzaam om daarvan gebruik te maken. Alleen al omdat u doorgaans bestookt wordt met vragen van de politie, waarvan u wellicht niet kunt inschatten of het beantwoorden ervan in uw voordeel is. Zo kan het beantwoorden van een simpele vraag over welk telefoonnummer u gebruikt al (negatief)bewijs tegen u opleveren.

In sommige minder ernstige zaken heeft u geen recht op een gratis advocaat bij aanhouding. Bij Janszen Advocaten kunt u bij aanhouding (kosteloos) telefonisch om advies vragen.

Wat is inverzekeringstelling en bewaring?

Na de aanhouding kunt u maximaal 9 uur worden opgehouden voor onderzoek. In het slechtste geval kan die 9 uur met 9 uur verlengd worden als de nachtelijke uren (12.00-09.00 uur) ertussen vallen. In die 9 (of 18) uur zal de (hulp)officier van justitie beoordelen of u in verzekering gesteld moet worden en moet dit toetsen aan de hand van de wet (artikel 67 jo. 67a Wetboek van Strafvordering). Het uitgangspunt is dat het moet gaan om een delict waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf staat van 4 jaar of meer of de in de wet bepaalde delicten. Ook dient de inverzekeringstelling in het belang van het onderzoek te zijn.

De inverzekeringstelling geldt voor de duur van 3 dagen, eventueel vermeerderd met 3 dagen. Wel dient u voor de rechter-commissaris te worden geleid binnen 3 dagen en 18 uur. De rechter-commissaris zal toetsen of de inverzekeringstelling rechtmatig is en zal doorgaans beoordelen of de bewaring bevolen moet worden. De bewaring geldt voor de duur van 14 dagen. Janszen Advocaten gaat altijd na of er aan alle vereisten van de wet zijn voldaan en kan voor u om onderbouwde afwijzing van de bewaring of een schorsing verzoeken. Een schorsing betekent, dat u uw strafzaak in vrijheid kunt afwachten.

Oproep politie

In het geval u zelf kunt bepalen wanneer u naar het politiebureau gaat om vragen van de politie te beantwoorden is het aan te raden om aan het begin van de dag naar het politiebureau te gaan en niet pas ’s avonds. Dit heeft te maken met risico om gedurende 9 uren te worden opgehouden door de politie voor onderzoek/verhoor en langer op het politiebureau te moeten zitten dan nodig is. (art. Sv) De tijd tussen middernacht (00.00) en 09.00 ’s morgens wordt namelijk niet meegerekend.

Daarnaast is het handig om op de hoogte te zijn van diverse tips voordat u het politieverhoor ingaat, zoals geen extra bewijs leveren, geen onjuistheden melden en beseffen dat het intrekken van een verklaring doorgaans niet mogelijk is. Wilt u goed voorbereid zijn, neem dan contact op met Janszen Advocaten.

Transactie / OM-strafbeschikking

Indien u door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van het plegen van een minder ernstig misdrijf kan het zijn dat het Openbaar Ministerie dit strafbare feit zelf afdoet, zonder dat er een rechter zich over uw zaak buigt. U krijgt dan een voorstel van het Openbaar Ministerie, waarbij u bijvoorbeeld een boete dient te betalen of een taakstraf krijgt opgelegd. Dit voorstel wordt een transactie of OM-beschikking genoemd. U voorkomt daarmee uitsluitend dat u voor de rechter moet komen.

Ook het accepteren van een transactievoorstel of het berusten in een strafbeschikking levert een aantekening op uw strafblad op. Het komt geregeld voor dat de opgelegde boete erg hoog uitvalt in vergelijking met andere zaken (het gelijkheidsbeginsel) of dat u het op een andere grond niet eens bent met het voorstel. In dat geval kunt u binnen twee weken in verzet gaan tegen het voorstel en komt uw zaak voor de rechter. De advocaten van Janszen Advocaten kunnen u bij deze procedure begeleiden en bijstaan.

Verschijnen voor de rechter

Het komt geregeld voor, dat u onverwachts per (aangetekende) post een brief ontvangt waarin u gedagvaard wordt voor het begaan hebben van een strafbaar feit met de mededeling dat u voor de rechter moet verschijnen. Wellicht komt het strafbare feit u bekent voor, maar het kan ook zijn dat u totaal niet weet waarom u wordt verdacht van het strafbare feit.

Doorgaans gaan verdachten zonder sterke verdediging naar de zitting bij de rechtbank en dit terwijl het Openbaar Ministerie een sterke en doorgewinterde tegenstander is. Hierdoor staan verdachten veelal op minimaal 1-0 achterstand. Om dit te voorkomen kunt u zich laten bijstaan door een advocaat van Janszen Advocaten. Wij hebben veel ervaring met het strafrecht, wij kennen de kneepjes van het vak en wij kunnen een goede inschatting maken van wat u te wachten staat.

Uittreksel justitiële documentatie (‘Strafblad’)

Met de inwerkingtreding van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) per 1 april 2004, is ook het zogenaamde strafregister vervallen en daarmee eigenlijk ook het 'strafblad'. In dit strafregister waren alleen gegevens met betrekking tot onherroepelijke rechterlijke veroordelingen geregistreerd.

In het maatschappelijke leven wordt echter nog steeds het begrip 'strafblad' gehanteerd, waaronder wordt verstaan het volledige uittreksel justitiële documentatie wordt verstaan, oftewel het historisch overzicht van alle justitiële antecedenten. Indien u als verdachte van een misdrijf of overtreding wordt aangemerkt, dan krijgt u automatisch een aantekening in het Uittreksel justitiële documentatie.

Het is dus niet zo dat u enkel een ‘strafblad’ krijgt als u door een rechter bent veroordeeld. Dat betekent dat ook de niet-onherroepelijke gegevens, waartegen nog verzet of beroep ingesteld kan worden, in de justitiële documentatie worden geregistreerd. Ook het accepteren van een transactievoorstel of het berusten in een strafbeschikking levert een aantekening op uw strafblad op. Kortheidshalve is dit alleen anders als het een overtreding betreft waarvoor een geldboete of strafbeschikking van minder dan € 100,- wordt opgelegd of in geval van een HALT afdoening.

Ondanks bovenstaande hoofdregel volgt altijd een aantekening voor de bepaalde overtredingen zoals overtredingen voor de openbare orde, bijstandsfraude, openbaar dronkenschap, rijden zonder geldig rijbewijs, snelheidsovertreding voorzover geen administratiefrechtelijke sanctie wordt opgelegd, etc. Voor een volledig overzicht kunt u het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens raadplegen. Daarnaast hebben kinderen tot en met 12 jaar oud hebben geen strafblad. De geregistreerde gegevens worden alleen verwijderd als door middel van een onderzoek door het Openbaar Ministerie wordt vastgesteld dat de betrokkene onterecht als verdachte is aangemerkt, bijvoorbeeld als gevolg van een persoonsverwisseling en indien er sprake is van het vervallen van het recht tot strafvordering door verjaring.

Hoe lang de justitiele gegevens geregistreerd blijven is sterk afhankelijk van het feit of het een overtreding of een misdrijf betreft, waarbij ook de zwaarte van de opgelegde veroordeling een rol van betekenis speelt. Of een bepaald delict een misdrijf of een overtreding is, wordt bepaald door de wet. Overtredingen blijven 5 of 10 jaar op het strafblad staan. Kortheidshalve geldt dat indien een vrijheidsstraf of een taakstraf is opgelegd voor een overtreding, dat de termijn 10 jaar betreft en in de overige gevallen 5 jaar. Bepaalde boetes opgelegd aan rechtspersonen zijn daar weer een uitzondering op. Voor misdrijven geldt kort gezegd, dat de geregistreerde gegevens gedurende een termijn van tenminste twintig jaar in de justitiële documentatie worden opgenomen.

Indien het een misdrijf betreft, waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 6 jaar of meer is gesteld, bedraagt de termijn zelfs tenminste dertig jaar. Laatstgenoemde termijnen in geval van misdrijven kunnen nog worden verlengd afhankelijk van de hoogte van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel of door nieuwe strafbare feiten. Daarnaast zijn er bepaalde misdrijven, zoals zedendelicten met een langere bewaartermijn, zoals zedendelicten. Indien u geregistreerd staat in het Justitieel documentatieregister (JDS), dan kunt u tegen vergoeding inzake krijgen in de systemen van de Justitiele Informatiedienst door middle van het indienen van een schriftelijk verzoek. Meer informatie vindt u hierover op de website van www.justid.nl.

Verklaring omtrent gedrag (voorheen verklaring van goed gedrag)

Het hebben van een zogenaamd strafblad kan met name een probleem vormen voor de afgifte van een Verklaring omtrent Gedrag, die kan worden verlangd voor het uitoefenen van een functie of een stage. De instantie die oordeelt over de afgifte hiervan is de screeningsautoriteit Justis, een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De stage of de functie waarnaar gesolliciteerd wordt en natuurlijk ook soort van overtreding en/of misdrijf die geregistreerd zijn en de sanctie(s) daarop, zijn afhankelijkheden om te kunnen beoordelen of deze van invloed kunnen zijn op het krijgen van een verklaring omtrent het gedrag.

Voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag gelden (kortere) termijnen en afwijkende regels. Bovenstaande regels hebben uitsluitend betrekking op het opslaan van gegevens over strafbare feiten in de justitiële documentatie. Justis hanteert daarbij een terugkijktermijn die in de regel 4 jaar bedraagt, waarop de nodige uitzonderingen worden gemaakt. Voor meer informatie over de terugkijktermijnen kunt u de website justis.nl raadpleden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid Criterium voor de beoordeling is of een gepleegd strafbaar feit een belemmering vormt voor het uitoefenen van de functie waarvoor de VOG wordt gevraagd. Indien u een negatieve beslissing ontvangt, nadat er een voornemen tot afwijzing is ontvangen, dan kan daartegen binnen 6 weken na de datum van de beslissing bezwaar worden gemaakt op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Janszen advocaten kan u onder meer bijstaan bij zaken waarin:

 • U wordt aangehouden door de politie
 • U bent gedagvaard wegens een strafbaar feit
 • Uw partner/kind is gearresteerd
 • U krijgt een sepot onder voorwaarden of een transactievoorstel of een strafbeschikking, maar u bent het daar niet mee eens
 • Uw rijbewijs is ingevorderd
 • Bezwaar tegen negatieve beslissing Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • U wordt verdacht van een strafbaar feit
 • U bent het niet eens met de door de rechter gedane uitspraak en u wilt in beroep gaan
Met name bij zaken zoals:
 • Vermogensdelicten zoals diefstal en heling
 • Mishandeling e.a. geweldsdelicten
 • Tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.
 • Verboden wapenbezit
 • Drugsdelicten (drugsbezit en –handel)
 • Verkeersstrafrecht (misdrijven en overtredingen)
 • Jeugdstrafrecht
 • Leerplichtzaken
 • Detentierecht / Penitentiair recht, klachtzaken gedetineerden
 • Ontnemingsvorderingen
 • Valsheid in geschrifte
 • Beklag tegen inbeslagname
 • Brandstichting
 • Zedendelicten

Heeft u juridische bijstand nodig in het strafrecht?

Bent u benieuwd hoe de advocaten van Janszen Advocaten adviseren/procederen? Bel: (023)-5312726 of e-mail: info@janszenadvocaten.nl.

Bij de algemene praktijk kunt u denken aan onderstaande rechtsgebieden. Slechts in enkele gevallen kan hierbij worden opgetreden op basis van gefinancierde rechtsbijstand door ons kantoor. Bij vragen hierover neemt u contact op met Janszen Advocaten via het telefoonnummer 023 5312726 of e-mail: info@janszenadvocaten.nl

 • Personen-, familie- en Jeugdrecht
 • Aansprakelijkheids-, verzekeringsrecht en letselschade
 • Arbeidsrecht
 • Burenrecht
 • Incasso- en procesrecht (Beslag en executie)

Wat is Personen, familie en erfrecht?

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, adoptie, omgang en gezag, geregistreerd partnerschap, huwelijk, echtscheiding en alimentatie en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Wij realiseren ons dat familierechtelijke kwesties invloed hebben op uw persoonlijke leven en veelal gepaard gaan met emoties en gevoelens van onzekerheid. Dit is niet alleen het geval bij het beeindigen van een samenwoning, een ontbinding van het geregistreerd partnerschap of bij een (echt)scheiding. Hierbij moeten naast de zakelijke en financiele beslissingen over bijvoorbeeld de alimentatie, de huwelijkse voorwaarden, de huwelijksgemeenschap, zoals een (gemeenschappelijke) woning, de inkomsten en de eventuele schulden, vaak afspraken worden gemaakt over de betrokken kinderen.

Bij welke ouder gaan de kinderen verblijven? Willen de ouders wel of geen co-ouderschap? Wat wordt er opgenomen in het ouderschapsplan, over het gezag, de zorgregeling en de (kinder)alimentatie? Aan de beslissing tot beeindigen van de relatie gaat veelal een turbulente periode vooraf en (ex)partners bevinden zich juist op dat moment in een emotionele fase, waardoor afspraken met de andere (ex)partner soms moeilijk zijn te maken, terwijl er van alles geregeld moet worden met het oog op de toekomst. Ongemerkt vertroebelen emoties vaak het zicht op de eigen belangen De ervaren advocaten van Janszen Advocaten zijn van oordeel dat een doortastende, betrokken, professionele doch menselijke benadering met oog voor uw belangen noodzakelijk is om tot goede en duurzame regelingen te komen.

Ook nadat een geregistreerd partnerschap (GP) of huwelijk is ontbonden of een relatie of samenleving(scontract) is beeindigd kan juridische bijstand noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om een hogere of juist lagere alimentatie te verkrijgen i.v.m. het per 1 januari 2015 afgeschafte fiscale voordeel van kinderalimentatie of om de partneralimentatie of bijdrage voor kosten van levensonderhoud of de vaststelling van het hoofdverblijf van de kinderen, de zorgregeling of de omgangsregeling te wijzigen of omdat de afspraken uit het convenant niet worden nageleefd. Daarnaast hebben onze personen- en familierecht advocaten ruime ervaring in zaken met betrekking tot verkrijging van vervangende toestemming voor erkenning of vernietiging van erkenning, het wijzigen van de gezagssituatie en in zaken met betrekking tot ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP).

Afhankelijk van de situatie is voor meerdere rechtsgebieden deskundigheid nodig, bijvoorbeeld wanneer de (ex)partners ook zakelijk ontvlochten dienen te worden, wanneer beide partners in een onderneming werkzaam zijn. U kunt bij Janszen Adocaten rekenen op een deskundige en gedreven aanpak van uw zaak en op aanwezigheid van de benodigde kennis en expertise en ruime proceservaring. Janszen Advocaten vinden het daarbij belangrijk dat iedereen goede én betaalbare rechtsbijstand kan krijgen. Indien uw financiële draagkracht beperkt is, dan kunnen de advocaten van Janszen Advocaten u ook op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand bijstaan bij advies of een procedure. Door Janszen Advocaten wordt opgetreden in zaken met betrekking tot ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP) op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De kosten blijven dan beperkt tot een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, eventueel griffiegeld wanneer er een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd en eventueel de kosten van het opvragen van uittreksels.

Daarnaast geldt voor familierechtelijke kwesties veelal dat wanneer er meerdere partijen betrokken zijn en zij samen een verzoek kunnen indienen, dat het voor die partijen gezamenlijk goedkoper kan zijn. Janszen Advocaten biedt een eerste vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek aan. Tijdens dat kennismakingsgesprek analyseren de advocaten uw probleem of vraagstuk, adviseren zij over uw eventuele mogelijkheden en/of te volgen strategie en informeren zij u bovendien over de te verwachten kosten, de verschillende tarieven en indien u daarvoor in aanmerking komt, over de rechtsbijstandsverzekering. Duidelijke financiële afspraken worden schriftelijk vastgelegd, zodat u niet voor onverwacht hoge kosten komt te staan.

Janszen advocaten kan u onder meer bijstaan bij:

 • Samenlevingsovereenkomst opstellen of beëindigen
 • Scheiding van tafel en bed
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap (GP)
 • Echtscheiding (w.o. alimentatie, ouderlijk gezag en verdeling van goederen/ huwelijksgoederengemeenschap, boedelscheiding,
 • echtscheidingsconvenant, ouderschapsplan)
 • Huwelijksvermogensrecht (afwikkeling huwelijkse voorwaarden / gemeenschap van goederen)
 • Wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk
 • Verrekening op grond van de huwelijkse voorwaarden of verdeling van de gemeenschapsgoederen en verevening van het pensioen
 • Geboorte en afstamming (gerechtelijke vaststelling vaderschap, erkenning / ontkenning vaderschap)
 • Naamswijziging (Voornaam / Achternaam)
 • Alimentatie, zowel kinderalimentatie, jong meerderjarigenalimentatie, als partneralimentatie (vaststellen, verhogen of verlagen)
 • Vaststelling, wijzigen of beeindigen van bijdrage kosten van levensonderhoud, wijziging bijdrage kosten van verzorging en opvoeding minderjarige kinderen
 • Problemen bij de omgang en gezag, omgangsregeling, zorgregeling, informatieregeling, herstel ouderlijk gezag, beeindigen gezamenlijk gezag / wijziging gezagsvoorziening,
 • Afwezigenbewind, beschermingsbewind, mentorschap en curatele
 • Wettelijke vertegenwoordiging, Handelingsbekwaamheid, handlichting
 • Erfrecht
 • Voogdij
 • Familiezaken met internationale aspecten
 • Ondertoezichtstelling (OTS)
 • Uithuisplaatsing (UHP)

Wat is aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en letselschade?

Het aansprakelijkheidsrecht kan worden ingedeeld in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Aan de contractuele aansprakelijkheid ligt steeds een overeenkomst ten grondslag. De grondslag voor aansprakelijkheidstelling is ‘wanprestatie’: het niet nakomen van de verbintenissen, waardoor schade wordt geleden. De buitencontractuele aansprakelijkheid vloeit voort uit de wet. De algemene grondslag is de onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad is ‘een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt’, aldus artikel 6:162 BW. Iemand kan aansprakelijk gesteld worden voor zijn eigen gedragingen, die van anderen of aansprakelijk gesteld worden voor zaken. Daarnaast zijn er nog bijzondere aansprakelijkheden binnen het vervoer en verkeersrecht bijvoorbeeld op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet, die veelal samenhangen met letselschade.

Letselschade wordt ook wel personenschade genoemd, oftewel schade aan personen als gevolg van een onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen. Letselschade is een onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht. Letselschade kan zowel materiele als immateriele schade zijn. Immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, is de vergoeding van niet in geld uit te drukken (materiele) schade, bijvoorbeeld als gevolg van lichamelijk letsel of psychische schade. Hierbij moet worden gedacht aan leed, pijn, verdriet en verlies aan levensvreugde door de schadeveroorzakende omstandigheid. De hoogte van de vergoeding van immateriele schade is afhankelijk van vele factoren en moet per geval bekeken worden.

Bij materiële schade moet u denken aan zaakschade, verlies aan arbeidsvermogen, kosten huishoudelijke hulp en veelal ook eventuele kosten van een ziekenhuisopname of medische kosten, zoals fysiotherapie of behandelingen o.b.v. alternatieve geneeswijzen die niet vergoed worden door de verzekering.

Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraars en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. Janszen advocaten heeft ruime (proces)ervaring met situaties waarin op het moment dat zich schade voordoet de verzekeraar weigert dekking te verlenen en de (volledige) schade te betalen. De verzekeraar meent bijvoorbeeld dat sprake is van eigen schuld van de verzekerde of zelfs van opzet, bedrog of fraude of de verzekeraar is van mening dat sprake is van bijvoorbeeld verzwijging bij het aangaan van de verzekering omdat hij meent niet van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte te zijn geweest.

Janszen Advocaten adviseert, onderhandelt en procedeert in deze aansprakelijkheidskwesties. Indien u schade lijdt of heeft geleden als gevolg van het handelen van een ander en u wilt schade vorderen van die ander of u wordt zelf aansprakelijk gesteld omdat een ander meent dat u schade heeft veroorzaakt, dan kan Janszen Advocaten u bijstaan of voorzien van juridisch advies.

Janszen advocaten kan u onder meer bijstaan bij zaken met betrekking tot:

 • Gevaarzetting
 • Hinder
 • Milieuvervuiling
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Onrechtmatige publicaties
 • Het benadelen van crediteuren
 • Zorgplicht van de bank
 • Aansprakelijkheid in het verkeer (WAM)
 • De onrechtmatige overheidsdaad / overheidsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheidsrecht
 • Letselschade
 • Aansprakelijkheid en voeging in strafproces
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van ouders voor kinderen
 • De aansprakelijkheid van opdrachtgevers voor niet-ondergeschikten
 • Aansprakelijkheid voor gebouwen, opstallen, roerende zaken, gevaarlijke stoffen stortplaatsen en boorgaten, dieren of voor gebrekkige producten
 • Aansprakelijkheid commissarissen
 • Aansprakelijkheid van toezichthouders
 • Waarborgfondsen
 • Casco, inboedel- of brandverzekering

Wat is arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers en tussen werknemers onderling. De wederzijdse rechten en plichten zijn meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Vanaf het moment dat een werknemer/werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan, heeft die werknemer/werkgever te maken met het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is ook van toepassing op bijzondere overeenkomsten, zoals een uitzendovereenkomst. Janszen advocaten staat haar clienten bij vanaf aanvang tot beëindiging van dergelijke overeenkomsten, van het opstellen en beoordelen van arbeidscontracten, geschillen in de arbeidsrelatie, loonvorderingen, verzuimperikelen, ontslagkwesties, geschillen over concurrentiebedingen en relatiebedingen of loonsancties opgelegd door UWV, maar ook wanneer iemand als gevolg van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid aanspraak meent te kunnen maken op een uitkering of een andere voorziening.

Indien u bijstand wenst, neem dan tijdig contact op met één van onze advocaten. Het eerste advies en kennismakingsgesprek is namelijk gratis en geheel vrijblijvend. De advocaten van Janszen Advocaten vinden het belangrijk dat iedereen goede én betaalbare rechtsbijstand moet kunnen krijgen, wanneer dit noodzakelijk is. Door directe en heldere communicatie met uw advocaat, een transparante werkwijze waarbij procederen niet het uitgangspunt hoeft te zijn, een goede samenwerking met de cliënt en het hanteren van duidelijke vooraf vastgelegde scherpe prijzen, voorkomen de advocaten onnodig hoge kosten en leveren zij juridisch maatwerk om voor elke cliënt het best mogelijke resultaat te boeken.

De advocaten van Janszen Advocaten werkzaam in het arbeidsrecht kunnen u bijstaan en adviseren in geval van:

 • de beoordeling van arbeidsvoorwaarden
 • detachering
 • het opstellen en beoordelen van (individuele) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontracten en/of uitzendovereenkomsten
 • het aanzeggen en de afwikkeling van een beëindiging dienstverband, zoals een schorsing, ontbinding, ontslag (op staande voet) of dreigend ontslag (CWI / UWV WERKbedrijf procedures en procedures via de kantonrechter)
 • vergoedingen in geval van ontslag beëindiging dienstverband (afvloeiingsregeling, individuele uittredingsregelingen en sociaal plan) opzegtermijnen
 • proeftijd & vast of tijdelijk dienstverband
 • het voeren van ontslagprocedures bij UWV WERKbedrijf (ontslagvergunning)
 • de incasso van loonvorderingen
 • problemen bij verzuim, ziekte en reïntegratie en eventuele loondoorbetaling
 • het opstellen en beoordelen van (non)concurrentiebedingen en relatiebedingen
 • reorganisatie en collectief ontslagrecht
 • rechtspositie van werknemers/werkgevers bij overgang van een onderneming(overnames, fusies en splitsingen)
 • Advisering omtrent de positie van statutair bestuurders
 • Aansprakelijkheid werknemer/werkgever
 • Bedrijfsreglementen en CAO’s, advisering omtrent CAO-gerelateerde zaken, medezeggenschapszaken
 • Advisering omtrent de juridische gevolgen van arbeidsongevallen
 • Re-integratie
 • Ondernemingsraadkwesties
 • Wet gelijke behandeling
 • Europees arbeidsrecht
 • Internationaal arbeidsrecht

Wat is burenrecht?

Het burenrecht regelt de rechten en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Het burenrecht is een onderdeel van het civiel recht, waaronder het goederenrecht en heeft raakvlakken met het bestuursrecht. De rechtsregels van het burenrecht zijn onder meer te vinden in het Burgerlijk Wetboek en in (plaatselijke) verordeningen. De regels van het burenrecht gelden vaak niet alleen voor eigenaren van woningen of bedrijven maar zijn ook vaak van toepassing op huurders en verhuurders / woningbouwverenigingen van woningen en bedrijven. Daarnaast heeft een ieder die te maken heeft met het totstandkomen, verbouwen en/of veranderen van een bouwwerk, zoals aannemers en architecten ook wel eens met het burenrecht te maken.

Een geschil in het burenrecht heeft meestal betrekking op overlast, hinder of het gebruik van naburige erven. Voorbeelden hiervan zijn erfdienstbaarheden, verkrijgende verjaring van eigendom, (geluids-) hinder, wateroverlast, beplanting bij de erfgrens, vensters en balkons bij de erfgrens, overbouw van bijvoorbeeld over de erfgrens gebouwde schuurtjes, afwatering van gebouwen en gebruik van het erf van de buurman voor werkzaamheden.

Conflicten met buren wenst men te voorkomen of te vermijden, want hierdoor wordt het woongenot verminderd. Emoties kunnen in burenrechtelijke kwesties vaak hoog oplopen omdat men er continu mee wordt geconfronteerd in zijn of haar woonomgeving en daardoor gevoelsmatig niet vermeden worden. Indien in het belang van cliënt wordt door Janszen Advocaten ernaar gestreefd om eerst in minnelijk overleg tot een bevredigende oplossing te komen voor alle betrokkenen, die recht doet aan de juridische positie van haar client. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat (kunnen) leiden, dan kunnen de advocaten u altijd bijstaan in een juridische procedure.

Janszen Advocaten kan u onder meer bijstaan bij:

 • (het recht op)Vruchtgebruik
 • Erfpacht
 • Opstal
 • Pand en hypotheek
 • Appartementsrechten
 • Erfdienstbaarheden zoals gebruik of misbruik van een recht van overpad
 • Verkrijgende verjaring van eigendom
 • Geluidshinder of Wateroverlast en overlast door stank, trillingen etc.
 • Beplanting, schuttingen en andere erfafscheidingen, vensters en balkons en overbouw bij de erfgrens
 • Aanbrengen van ramen die uitzicht geven op het naburige perceel
 • Afwatering van gebouwen en gebruik van het erf van de buurman voor werkzaamheden.

Wat is incasso- en procesrecht?

Wanbetalers zijn een doorn in het oog van vele ondernemers. Ondanks alle inspanningen van uw kant kunt u niet altijd voorkomen dat er facturen onbetaald blijven en debiteuren moeten worden aangemaand. Het incasseren van uw gelden kost u veel tijd en uit ergenis besluit u het maar op zijn beloop te laten. Op termijn kan het onbetaald blijven van die facturen nadelige gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.

Veel ondernemers weten niet, dat wanneer zij hun BTW aangifte willen aanpassen, om te voorkomen dat zij BTW betalen over onbetaalde gelden, dat de Belastingdienst bewijzen verlangt waaruit dient te blijken dat de ondernemer getracht heeft de onbetaalde facturen alsnog te incasseren. De incassoadvocaat van Janszen Advocaten kunnen u op professionele wijze bijstaan om uw geldvorderingen te innen, zowel in het buitengerechterlijke incassotraject als in een eventueel opvolgende gerechterlijke procedure.

In elk dossier vindt maatwerk plaats en wordt op voorhand een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van de zaak en indien noodzakelijk wordt er rekening gehouden met zaken waarin de relatie met de debiteur - ondanks de betalingsperikelen - behouden moet blijven. Advocaten hebben middelen om de incassovorderingen kracht bij te zetten, zoals het aanvragen van een faillisement of het starten van een incasso kort geding of verzoeken tot het leggen van conservatoir beslag. Door beslag te leggen voorkomt u bovendien dat de debiteur vermogensbestanddelen aan het verhaal van uw vordering onttrekt.

Het kan natuurlijk ook voorkomen, dat u wordt geconfronteerd met een incassovordering die u niet wenst te betalen, wegens voor u moverende redenen. Ook in dat geval voorzien de advocaten u graag van een advies en kunnen zij u eventueel bijstaan om verweer te voeren tegen die vordering. Het gebeurt vaak dat een rechtszoekende alleen al vanwege mogelijke kosten niet naar een advocaat durft te gaan. Heeft u een onbetaalde vordering die u graag eens wilt voorleggen aan een advocaat, zonder dat hier direct kosten aan verbonden zijn?

Janszen Advocaten biedt een eerste vrijblijvend en gratis kennismakings- en adviesgesprek aan. Tijdens dat gesprek analyseren de advocaten uw probleem of vraagstuk, adviseren zij over uw eventuele mogelijkheden en/of te volgen strategie en informeren zij u bovendien over de te verwachten kosten, de scherpe incassotarieven en indien u daarvoor in aanmerking komt, over de gefinancierde rechtsbijstand en/of de rechtsbijstandsverzekering. Duidelijke financiële afspraken worden schriftelijk vastgelegd, zodat u niet voor onverwacht hoge kosten komt te staan. Bovendien brengen de advocaten bij uw debiteur de (buitengerechterlijke) incassokosten en de wettelijke rente in rekening en bij het verhalen van uw vordering komen die kosten dan niet voor uw rekening.

Janszen advocaten kan u onder meer bijstaan bij:

 • Incassoprocedures: Het incasseren of invorderen van (geld)vorderingen
 • Ingebrekestelling
 • Het leggen of opheffen van (Conservatoir)beslag (op banktegoeden, bedrijfsinventaris of de inboedel)
 • Aanvragen faillissement
 • Executiegeschillen
 • BKR-zaken
 • GBA/BRP-zaken
 • Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
 • Wettelijke vertegenwoordiging
 • Handelingsbekwaamheid